Title

Subtitle

Description

Section #15 - Military

Bloody Kansas

Eli Thayer
Eli Thayer
James Henry Lane Seated
James Henry 1 Lane Seated
James Henry Lane with Bayonet
James Henry Lane 2 with Bayonet
Unknown Soldier # Kansas Militiaman
Kansas Militiaman 2
Old Couple Seated
Old Couple Seated
James Denver Kansas
James Denver Kansas
"Doc" Jennison
“Doc” Jennison
James Blunt
James Blunt
Kansas - Emigrant Society Brochure
Kansas – Emigrant Society Brochure